logo_obstn

О Б Щ И Н А   Х А С К О В О

ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ”

cropped-logoW

6300 гр. Хасково, бул. ”България” №79, тел.: 038/664 115; 038/ 633 355; e-mail: p.delo@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………..П…………

/СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

У К А З А Н И Я

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ

 

                     

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                        Чл.1  С тези  указания се  определят условията и редът  за ползване на почивните бази, стопанисвани и управлявани  от ОП ”Спорт, отдих и туризъм” – Хасково, наричано „предприятие”, чрез организиране отдиха на служителите от Общинска администрация, както и на други лица посочени в настоящите указания.

                        УСЛОВИЯ, РЕД И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ

                        Чл.2  Почивните бази, стопанисвани и управлявани от предприятието са:

 • ПС ”Смокини” в община Созопол – със смени за летен отдих;
 • ПС ”Петрово бърдо” в община Батак – със смени за летен отдих и други индивидуални почивки извън сезона;
 • Групови мероприятия в базите, утвърдени от Кмета на Общината;

Капацитет на базите:  Приложение № 1

Чл.3 Почивните бази могат да се ползват от:

 1. Служители на общинска администрация, общински съветници, служители в общински предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община – Хасково, както и членовете на техните семейства;
 2. външни граждани;

                        Чл.4 /1/ Почивните бази, стопанисвани и управлявани от предприятието, се ползват в сезонни и експлоатационни периоди, посочени в  Приложение № 2

 1. Смените през активния сезон се одобряват от Кмета на Община Хасково, по предложение на директора на предприятието.
 2. Експлоатационният период на всеки от обектите може да бъде удължен или намален при наличие на обективни обстоятелства, със заповед на Кмета на Общината.

                        Чл.5 /1/ Кметът на Община Хасково, ежегодно утвърждава ОБЯВЛЕНИЯ за началото на експлоатационния период и смените за почивка за двете бази  посочени  в Приложение № 3.

/2/ В цената на почивката се включват: нощувка, изхранване тип: закуска, обяд и вечеря, текущи и режийни разходи.

/3/ Всички заплащат изхранване по цена посочена в обявлението, като деца са от 4 до 16 години, а за  деца до 3 години/ включително/ храната не е задължителна.

                        /4/Почиващите при настаняване  заплащат  туристически данък за всяка нощувка. От гостите се изисква да се регистрират, което включва предоставяне или потвърждаване на лични данни.

                        /5/ Почиващите заплащат и паркинг.

 

/6/ Стойността на нощувката е за цялото помещение на ден. Върху изчислената сума се начислява дължимият ДДС.

/7/ ПРАВОТО ЗА ПОЧИВКА ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН Е ЛИЧНО И НЕ СЕ ПРЕОТСТЪПВА.

/8/ Цените за външни лица, ползващи базите на Община Хасково, не могат да бъдат по-ниски от тези на служители от общинска администрация.  

Чл.6 Предприятието може да предлага базите и за групови резервации, да организира обучения, семинари, работни срещи, спортни лагери, зелени училища, екомероприятия и други, доколкото не се възпрепятстват почивките по чл. 4, след съгласуване с Кмета на Община Хасково.

Чл.7 /1/ Желаещите да ползват базите подават заявление по електронен път по образец – Приложение № 4  от първия работен ден на м. май до 31 май /включително/, през сайта на ОП” Спорт, отдих и туризъм” www.visithaskovo.com

/2/ Заявленията се разглеждат от комисия, назначена от Кмета на Община Хасково в срок от пет работни дни, след 01 юни.

2.1 Подалите заявления за първите две смени се одобряват веднага без разглеждане от комисията.

Чл.8 /1/ В срок от седем работни дни от чл.7 ал.2 предприятието изпраща информация на всички одобрени от комисията за съответните смени по електронен път за потвърждаване на заявените от тях карти за почивка.

/2/ За служители от звена на бюджетна издръжка към Община – Хасково при необходимост ще се изисква служебна бележка.

Чл.9 /1/ Картите за почивка се изготвят от предприятието и имат следните реквизити: Приложение № 5

 1. Номер на резервацията
 2. Почивна база
 3. Вид помещение и капацитет;

4.Трите имена и ЕГН на титуляря и почиващите с него в съответното помещение.

 1. Начална и крайна дата на смяната за почивка;
 2. Цена на почивката;
 3. Структура на Община Хасково, в която работи титуляря на картата / когато е приложимо/
 4. Общи условия

/2/ Заплащането на почивката се приема за съгласие с Общите условия на предприятието за ползване на почивните бази.

/3/  При настаняването, броят на почиващите следва да не надвишава броя на леглата в помещението; при заявено изрично желание от страна на почиващите се осигурява легло на деца до навършване на 3-годишна възраст включително.

Чл.10 /1/ Стойността на картата за почивка се заплаща предварително, чрез превод по банкова сметка на ОП „Спорт, отдих и туризъм” и само при изключителни случаи, в брой, в касата на предприятието.

/2/ Платежното нареждане за превода по ал.1 съдържа името на титуляря на картата, номер на резервацията и почивна база.

/3/ При настаняване в почивната база се представя: разпечатана карта за почивка и фактура, след което   получават талон за храна.

/4/ Срокът за предварително заплащане стойността на картата за почивка е до 15 работни дни преди началото на всяка смяна.

Чл.11 Картите, които не са заплатени в срока посочен в чл.10 ал.4 на името на титуляря, определен от комисията по чл. 7, са невалидни и подлежат на свободно предлагане от предприятието.

Чл.12 Почиващите се настаняват в първия ден от смяната с първа услуга обяд и напускат до 11 часа на деня следващ края на смяната, с последна услуга закуска /сух пакет/.

АНУЛАЦИИ   И  НЕУСТОЙКИ

Чл.13 /1/ В случаите на отказ от ползване на почивка, деклариран в предприятието преди започване на почивката, платената от лицето сума се възстановява въз основа на писмено заявление до директора  на предприятието – Приложение № 6 цялата сума – когато заявлението е подадено в срок не по-късно от 5 работни дни преди започване на смяната;

/2/ В случаите, когато срокът и условията по ал.1 не са спазени, платената сума не се възстановява.

/3/ Сумите по ал.1, се възстановяват не по-рано от 15 работни дни след получаване заявление в предприятието, към което се прилагат картата за почивка, платежният документ за платената сума.

Чл.14 При установено неправомерно ползване на почивка по реда на тези правила лицето няма право да ползва почивки, осигурявани от предприятието през следващата година.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на тези правила:

 1. „Членове на семейството” са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейството се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно удостоверение за настоящ адрес.
 2. „Деца” са родените от брака/фактическото съжителство; децата на единия от съпрузите, които живеят в едно домакинство, до навършване на 18 години, а ако продължават образованието си /редовна форма на обучение/ до 24 години, което се удостоверява с лична карта и удостоверение/уверение от учебното заведение;
 3. „Звена на бюджетна издръжка” са:

3.1. Общинска администрация, кметове на села и кметски наместници

3.2. Общински съветници

3.3. ОП „Спорт, отдих и туризъм”

3.4. ОП ”Екопрогрес”

3.5. ОП ”Общинско лесничейство”

3.6. ОП ”Младежки център”

3.7. ОП „Обреден дом”

3.8. Общинска полиция

3.9. Управители/Директори на: Детски градини, Дом за стари хора, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Общностен център;

3.10. Социални услуги в общността – СУО

 • Дневен център за стари хора
 • Асистентска подкрепа – административен персонал
 • Механизъм лична помощ – административен персонал
 • Домашен социален патронаж

 

 3.11. Медицински сестри в здравни кабинети в ДГ и училища.

 1. „Външни лица” са други лица извън тези упоменати в т.3;
 2. „Храна” е закуска, обяд и вечеря.

Изготвил:

Гергана Кючукова – Директор на ОП”Спорт, отдих и туризъм”: ………П………