ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, ОП „Спорт, отдих и туризъм” има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Администратор на личните данни е:

ОП „Спорт, отдих и туризъм”

6300 гр. Хасково

бул. „България” № 79

тел.: 038/664 115

електронна поща: op_sportiotdih@haskovo.bg

Длъжностно лице по защита на данните.

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Община Хасково:

6300 гр. Хасково

бул. „България” № 79

тел.: 038/664 115

електронна поща: op_sportiotdih@haskovo.bg

Цели и основание за обработване на личните Ви данни.

Личните Ви данни се обработват от „Спорт, отдих и туризъм” за целите на предоставената услуга и/или процедура.

Вашите лични данни се обработват единствено и само във връзка с конкретната цел, за която са предоставени и не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Обработването на личните Ви данни е необходимо за спазване на законовите задължения на ОП „Спорт, отдих и туризъм”, за упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на служителите в предприятието и  в съответствие с чл. 6 от Регламент 2016/679.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

ОП „Спорт, отдих и туризъм” предоставя на трети лица данните Ви само в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок на съхранение на личните данни.

Срокът за съхранение на личните Ви данни, във връзка със съответната услуга и/или процедура, зависи от нормативните изисквания, отнасящи се до тази услуга и/или процедура.

Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Личните данни, които попълвате и предоставяте се изискват съгласно нормативната уредба за изпълнението на конкретната услуга и/или процедура и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение на услугата и/или процедурата.

ОП „Спорт, отдих и туризъм” предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.